Beleid diaconie

Beleidsplan 2020-2025 Gezamenlijke Diaconie   Bellingwolde – Blijham – Vriescheloo – Wedde

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van het gezamenlijke college van diakenen van de Protestantse Gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde voor 2020-2025. Na de missie volgt een visie. Deze visie geeft aan hoe de gezamenlijke diaconie er zou moeten uitzien en zou moeten functioneren. Met deze visie voor ogen zijn doelstellingen voor de langere termijn geformuleerd, waarin wordt aangegeven hoe deze visie daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Uit deze langere termijn doelstellingen zijn doelstellingen opgesteld voor de periode 2020 – 2025. Daarna volgt een overzicht van de activiteiten die daar uit voortvloeien. Dit beleidsplan komt voort uit besprekingen tijdens werkgroep- en gezamenlijke diaconievergaderingen in januari 2020 en in de vergadering van 9 januari 2020 vastgesteld. Het doel van het beleidsplan van het gezamenlijke college van diakenen is om de diaconale taken zodanig te beschrijven en randvoorwaarden te creëren zodat de diakenen de taken kunnen uitvoeren. Daarnaast moet het beleidsplan aan mede-kerkenraadsleden en gemeenteleden duidelijk maken wat zij van de diakenen kunnen en mogen verwachten.

Missie

Psalm 72: 1 God, maak de koning zo rechtvaardig als U. Leer de zoon van de koning hoe hij rechtvaardig moet heersen. 2 Dan zal hij uw volk rechtvaardig leiden. Hij zal opkomen voor de arme en verdrukte mensen. 3 Er zal vrede heersen in de bergen. Uw volk zal in vrede leven in de heuvels. 4 Hij zal opkomen voor mensen in nood en de slechte mensen straffen. 5 De mensen zullen diep ontzag voor U hebben, door alle eeuwen heen, zolang de zon en de maan bestaan. 6 De koning zal net zo goed zijn voor zijn volk als regen voor het gras, als regendruppels die de aarde vochtig maken. 7 In de tijd dat hij regeert, zal in het land rechtvaardigheid heersen. Er zal grote vrede zijn, totdat de maan er niet meer is. (…)12 Hij redt de mensen in nood als ze hem om hulp roepen. Want hij redt de mensen voor wie niemand opkomt. 13 Hij zorgt voor arme en verdrukte mensen. Hij zal hen redden. 14 Hij redt hen van de mensen die hun kwaad doen. Hun leven is kostbaar voor hem. (…)

Visie

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat helpt als er geen helper is. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten door welke oorzaak ook.

Diaconaat doet recht aan mensen door oorzaken van noden te signaleren en bij de geëigende instanties te  bepleiten daaraan iets te doen. Diaconaat raakt je. De ontmoeting met een ander doet iets met je. Maakt een ander mens van je, leert je anders kijken naar de medemens. Dat is barmhartigheid. Gerechtigheid is daaraan onlosmakelijk verbonden. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving.

De diaconie speelt hierin een belangrijke rol. Diakenen proberen de noden in de samenleving te onderkennen. Zij zullen op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen: de hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking, om zo iets te laten zien van Gods toekomst.

De diaconie wil zo veel mogelijk invulling geven aan de volgende uitgangspunten van het kerk-zijn:

 • De kerk wil een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
 • De kerk wil een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.

Als belangrijke middelen hiervoor zien wij dat:

 • de plaatselijke diaconieën van de Protestantse Gemeenten Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde elkaar stimuleren en ondersteunen bij de onderlinge ontmoeting waarbij ervaren wordt dat gemeenteleden van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen stimuleren en met elkaar kunnen samenwerken. De vier diaconieën werken samen in eén gezamenlijke diaconie waarbij een eigen financiële en praktische invulling van zaken maakt dat ieders eigenheid zichtbaar en merkbaar blijft. De praktische invulling van zaken, gezamenlijk of per kerkelijke gemeente apart, staat beschreven in het gezamenlijke Handboek Diaconie.
 • De diakenen hebben uit hoofde van hun functie een speciale taak in de eredienst. Zij verzorgen de inzameling van de gaven. Daarnaast bereiden de diakenen het “Heilig Avondmaal” mee voor. Tijdens deze viering delen zij brood en wijn uit. Praktische invulling van Avondmaalsdiensten is beschreven in het Handboek Diaconie.
 • Het zichtbaar maken van de problematiek wereldwijd op gebied van diaconie en missie is eveneens een belangrijke opdracht. Verder dienen er dusdanige financiële middelen binnen de kerkelijke gemeente beschikbaar te zijn, dat naast de diaconale quota voor de landelijke kerk, voldoende middelen beschikbaar zijn voor hulp aan de naaste in de breedste zin van het woord.

Doelstellingen

We streven er naar dat dit beleidsplan een bijdrage levert aan:

 1. de diaconale bewustwording van de gemeente,
 2. het actief bezig zijn van de gemeente binnen de diaconale opdracht

Praktische uitwerking van de doelstellingen

 1. de diaconale bewustwording van de gemeente willen we vergroten door:
 • bundeling van krachten van de vier diaconieën
 • samen waar het kan, apart waar het moet
 • kennis verzamelen door het lezen van brochures op gebied van diaconie en missie
 • doorgeven van relevante informatie via het kerkblad
 • verspreiden van informatie via folders, flyers, mailberichten, enz.
 1. het actief bezig zijn van de gemeente binnen de diaconale opdracht willen we vergroten door:
 • het houden van collectes waarbij nadrukkelijk informatie wordt gegeven over de bestemming van de gelden*
 • gebruik te maken van een reguliere giftenlijst met regionale, landelijke en internationale doelen
 • diaconale activiteiten in de regio te ondersteunen
 • betrokken te zijn bij het Regionaal Noodfonds Westerwolde
 • projecten op gebied van diaconie en missie in alle werelddelen te ondersteunen
 • een bloemendienst te ondersteunen voor activiteiten binnen de eigen gemeente

*De financiën spelen een cruciale rol binnen de diaconie. Het geld moet eerst ingezameld worden en vervolgens weer systematisch verdeeld worden over allerlei doelen waar de naaste centraal staat. Hier ligt een diaconale opdracht.

Jaarplanning

Algemene gezamenlijke doelen voor de komende 5 jaren:

Voortzetten gezamenlijke diaconale activiteiten, w.o. 2-maandelijkse vergaderingen met alle diakenen

Roulatieschema met 1x per maand een dienst in de eigen kerk met diaconale activiteit

Gezamenlijk collecterooster

Ondersteunen projecten kerk in Actie n.a.v. collecterooster

Betrekken van de kinderen bij diaconale activiteiten

Ondersteunen van de Roemenië commissie

Ondersteunen van Stichting Op de Hoogte van Bolivia

Ondersteunen van Dorcas ten behoeve van een sponsorkind

Jaar specifieke doelen:

2020          Ondersteunen van de oprichting van het Diaconaal Noodfonds Westerwolde

Uitbouwen Roemenië contact – kijken naar mogelijkheden bezoek Roemeense predikant en het verder versterken
van de Roemenië-werkgroep vanuit de verschillende kerken.

Enthousiasmeren van gemeenteleden van alle kerken voor de koffieochtenden in Vriescheloo

Bredere profilering Diaconie in de verschillende dorpen

2021           Diaconaal project: fietstocht Lindehoeve

Ondersteunen van het Diaconaal Noodfonds Westerwolde

2022           Ondersteunen van het Diaconaal Noodfonds Westerwolde

2023           Diaconaal project: fietstocht

Ondersteunen van het Diaconaal Noodfonds Westerwolde

2024           Ondersteunen van het Diaconaal Noodfonds Westerwolde

2025           Diaconaal project: fietstocht

Ondersteunen van het Diaconaal Noodfonds Westerwolde