Visie 

Barmhartigheid en gerechtigheid zijn de kernwoorden voor het diaconaat. In het diaconaat laat de kerk haar gezicht aan de samenleving zien. Diaconaat geeft handen en voeten aan barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat helpt als er geen helper is. Het is opkomen voor de mensen die in de knel zitten door welke oorzaak ook. Diaconaat doet recht aan mensen door oorzaken van noden te signaleren en bij de geëigende instanties te  bepleiten daaraan iets te doen. Diaconaat raakt je. De ontmoeting met een ander doet iets met je. Maakt een ander mens van je, leert je anders kijken naar de medemens. 

Dat is barmhartigheid. Gerechtigheid is daaraan onlosmakelijk verbonden. Wil ieder mens tot zijn of haar recht komen, kunnen meetellen zoals God dat gewild heeft, dan moet er nog veel veranderen in de samenleving. De diaconie speelt hierin een belangrijke rol. Diakenen proberen de noden in de samenleving te onderkennen. Zij zullen op ieder geschikt moment de gemeente oproepen tot een diaconale houding. Diaconaat is niet alleen iets van diakenen. De hele gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Zo kunnen we samen een bondgenoot zijn tegen armoede, eenzaamheid, ziekte, onderdrukking. Om iets te laten zien van Gods toekomst. 

 Het dienen in de eredienst 

Tijdens de eredienst is er een diaken aanwezig die leiding geeft aan het collecteren in de dienst. Bij de viering van het Heilig Avondmaal zullen de diakenen dienst doen aan de tafel. Ook ondersteunt de diaconie de activiteiten rond de veertigdagentijd.

 Inzamelen en beheren van diaconaal geld 

Het inzamelen van diaconale gelden geschiedt voor het grootste gedeelte d.m.v. de wekelijkse collecten tijdens de eredienst. Daarvoor stelt de diaconie een collecterooster op. Het voornemen is om zoveel als mogelijk de  collectes te benoemen, zodat de gemeente meer betrokken raakt bij het diaconale werk. De  projecten die voorgedragen worden door Kerkinactie zullen gesteund worden. Daarnaast zal gecollecteerd worden voor de diaconale doelen die binnen onze gemeente actueel zijn.Verder is er ook jaarlijks een renteopbrengst van de diaconale gelden. 

De bestemming van het geld maakt dat het diaconaal vermogen geld is dat geen bezit is van de diaconie. Het is bestemd voor degenen die tekort hebben. De diakenen zorgen ervoor dat het geld doorgegeven wordt aan wie het in Jezus Naam gegeven is. De diaconie zal met het geld niet alleen dienen maar ook anderen in de gelegenheid stellen om te dienen.  Incidenteel kan de diaconie, in bepaalde situaties, de mogelijkheid geven voor persoonlijke leningen. 

De diaconie zal jaarlijks verantwoording afleggen van de bestede gelden. Hiervoor wordt in het najaar een begroting opgesteld en zo spoedig mogelijk na het afsluiten van het jaar wordt de jaarrekening opgemaakt. De begroting en jaarrekening wordt ter goedkeuring aan het Steunpunt Noord van de PKN aangeboden.Tijdens de gemeentevergadering in het voorjaar wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteleden. 

 

Bestemmen van diaconale gelden 

Het ingezamelde geld van de benoemde collectes wordt vrij spoedig na de inzameling overgemaakt aan het bestemde doel. De diaconie heeft in het verleden een aantal verplichtingen op zich genomen welke gecontinueerd zullen worden. 

Verder heeft de diaconie besloten regionale doelen  te ondersteunen. Het gekozen project zal bij verschillende activiteiten in de gemeente naar voren gebracht worden om zo meer betrokkenheid bij het project te krijgen in de gemeente. Aanvragen voor ondersteuning zullen beoordeeld worden volgens de richtlijnen van Kerkinactie. Jaarlijks zal de diaconie beoordelen of de lijst van te ondersteunen instellingen veranderd moet worden. 

Duurzaamheid en afspraken gemaakt in het verleden staan hierbij voorop. 

Bloemengroet 

De diaconie heeft een bloemengroep in het leven geroepen. Deze groep opereert zelfstandig. Tijdens de kerkdienst worden de namen genoemd van degenen die een bloemengroet krijgen. In de week na de kerkdienst wordt een bezoekje gebracht aan degene die een bloemengroet krijgt. De diaconie zorgt voor zover nodig voor financiële ondersteuning.

Informatieverstrekking en toerusting 

De toerusting van de diakenen gebeurt in samenwerking met PKN. De diaconie is geabonneerd op de bladen “Diaconia”en “Omkeer”. Verder ontvangt de Nieuwsbrief van Kerkinactie digitaal De diakenen kunnen toegerust worden door het bezoeken van o.a. “De landelijke diaconale dag van Kerkinactie” en de classicale vergaderingen georganiseerd door het Regionaal Dienstencentrum. 

Informatieverstrekking aan de gemeenteleden vindt plaats via het kerkblad “Het Kerkvenster” Sinds kort is er ook de mogelijkheid om via www.pkn-vriescheloo.nl.eu.org informatie te verstrekken.

Tijdens de kerkdiensten brengt de diaconie speciale “Kerkinactie-collectes” onder de aandacht. Dit gebeurt met strooifolders en posters. Verder zal aan het begin van de dienst uitgelegd worden waar  voor de collecte bedoeld is. 

Beleidsvoornemen en toetsing 

Het beleidsvoornemen van de diaconie is erop gericht om gelden ter beschikking te stellen aan diaconale initiatieven vanuit de gemeente, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd. Hulp wordt geboden in acute situaties zoals overstroming, hongersnood en aardbevingen. 

De diaconie is zich ervan bewust dat het opereert in een kleine gemeente en dat het aantal leden van de diaconie beperkt is. Aangezien dat  dit betekent dat je niet alles kunt oppakken, is het zaak bewuste keuzes te maken. En dat het zo moet zijn dat wat je doet goed doet. Elk jaar zal er worden geijkt welke keuzes er gemaakt moeten worden

Nieuw beleid

Belangrijk is dat de mensen binnen en buiten de kerk weet hebben van wat de diaconie doet. Een keuze voor de nabije toekomst zal zijn om meer naar buiten te treden. Dit kan bereikt worden d.m.v. voorlichting in “Het Kerkvenster” en op onder andere gemeenteavonden de gemeente bewust maken van het diaconaal gemeente zijn. De website van onze kerk is hierbij ook een middel.  De diaconie zal steeds haar beleid toetsen aan de gestelde uitgangspunten, maar vooral aan Gods Woord.

Sluit Menu