Beleid Gemeente

Algemeen

Het inwonertal van het dorp Vriescheloo e.o. is de laatste vijf jaar stabiel. Het ledental (62) van onze gemeente neemt iets toe. Het kerkbezoek is iets toegenomen. Veel leden zijn boven de 50 jaar. Wij verwachten geen groei, eerder een kleine afname.

De kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor de financiën en het beheer, willen de komende jaren in de eerste plaats zorgen dat het kerkgebouw goed onderhouden is/wordt. Het gebouw zal een grote restauratie ondergaan (met subsidie). Het gebouw is erg belangrijk voor het dorp. We willen dat het kerk gebouw voor de komende generaties in goed staat is. Verder willen de kerkrentmeesters zich nog steeds actief inzetten om de wensen voor pastoraat en jeugdwerk voor wat betreft "facilitaire diensten" zo goed mogelijk te realiseren. Hierbij is te denken aan planmatig te realiseren van bijeenkomsten en alles wat de kerkenraad nodig acht voor de ontwikkeling en opbouw van de gemeente.

Activiteiten die bijdragen aan vernieuwing en promotie van het kerkenwerk worden positief tegemoet getreden. In ieder geval zijn daarvoor de kerk en het "Trefpunt" steeds beschikbaar als onderkomen. Ook voor deze activiteiten noodzakelijke financiële middelen zullen in beginsel positief beoordeeld worden.

Kerntaken

Om zinvol te functioneren binnen de kerk hebben de kerkrentmeesters hun activiteiten onderverdeeld in een aantal kerntaken. De kerntaken zijn concreet en bieden houvast bij het vervullen van het beleid.

De volgende kerntaken worden onderscheiden:

1. beheer onroerend goed
2. beheer financiën
3. verhuur
4. vrijwilligers
5. contacten in de gemeente
6. kerkhof

 

 

 

 

 

 

 

1. Beheer onroerend goed.

De gemeente bezit 3 gebouwen (de kerk, het Trefpunt, de pastorie), een begraafplaats en aula en 8 kadastrale percelen.De onroerende goederen zijn eigendom van de PKN Vriescheloo. Het bezit van de onroerende goederen is voor nu en later van belang voor de gemeente. Echter, elk gebouw vraagt onderhoud, zeker als het een monumentaal gebouw betreft. Onderhoud is een continu proces, waarin geen achterstand mag oplopen. Een onderhoudsplan wordt als een onderdeel van het beleidsplan gezien. De kerk wordt naast de zondagsdienst ook gebruikt voor trouw- en uitvaartdiensten en andere activiteiten van de gemeente. Daarnaast kunnen er concerten gehouden worden en andere activiteiten plaatsvinden voor zover niet strijdig met de doelstellingen van de kerk.

Het "Trefpunt" is multifunctioneel en wordt gebruikt voor vergaderen, kinderoppas, zondagschool/kindernevendienst, clubs, recepties, enz.Het gebruik voldoet aan de verwachtingen.De pastorie is een woning, direct nabij de kerk en het "Trefpunt" gelegen.De begraafplaats (met strooiveld) ligt achter de kerk en wordt gebruikt voor het begraven van overledenen uit het dorp en omstreken.De aula wordt gebruikt voor het opbaren van overledenen.

Het onderhoudsplan van alle gebouwen beslaat nu een periode van 4 jaar, waarin per jaar wordt aangegeven aan welk onderdeel onderhoud gepleegd wordt. Het kerkgebouw onderging in 2011-2012 een restauratie. Dit is onderdeel van het onderhoudsplan.

De gebouwen zijn verzekerd tegen brand, storm, opruimkosten en inbraak.Tevens zijn er verzekeringen voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.

2. Beheer financiën

Zonder geldstroom kan de kerk niet bestaan. De inkomsten en uitgaven worden verdeeld in 4 onderdelen, nl.

  • de kerk (inkomsten uit: pacht, rente, collecten en vrijwillige bijdrage),
  • het Trefpunt (inkomsten uit: verhuur, begrafenissen, feesten e.d.),
  • de pastorie (inkomsten: huur, energiekosten)
  • kerkhof (inkomsten uit: verkoop graven/bijdrages onderhoud/ legaten).

Het is de opzet dat deze vier onderdelen zelf evenwicht vinden in de inkomsten en uitgaven. De kosten en baten moeten in evenwicht zijn. Dit wordt per 4 jaar bekeken en evt. worden de prijzen aangepast.

De belangrijkste uitgaven zijn het onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats en de vergoeding voor de pastorale werker in deeltijddienst.

In een tijd waarin de kosten alsmaar stijgen en de inkomsten gelijk blijven of zelfs dalen is budgetteren van groot belang. Het is allerminst zeker of de kerk wel blijft groeien gezien de gemiddelde leeftijd. We houden dan ook rekening met het tegenovergestelde. Een sluitende begroting blijft niettemin ons streven. Als dit niet lukt wordt er ingeteerd op de reserves en er zal zoveel mogelijk op verantwoorde wijze met de beschikbare middelen worden omgegaan.De volledige administratie is in beheer van de kerkrentmeesters.

3. Verhuur

De kerk heeft te maken met verhuur en dienstverlening. Veel activiteiten kunnen kosteloos, maar er zijn ook diensten die in rekening worden gebracht. Kerkgebouw: trouwdiensten en uitvaartdiensten. Trefpunt: zaalverhuur. De in bezit zijnde percelen worden verpacht. De pacht en alles wat daar mee te maken heeft wordt geregeld door een vertegenwoordiger van de KKG (kantoor der kerkelijke goederen).

4. Vrijwilligers

Een bloeiende gemeente kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig zijn er in onze gemeente velen die hun steentje willen bijdragen voor het in stond houden van de "kerkelijke organisatie". Daar mogen we dankbaar voor zijn. Regelmatig wordt een beroep op hen gedaan. Er zijn de laatste jaren vele "groepjes" van vrijwilligers opgezet, zoals b.v. de bloemengroep (bezorgen bloemen bij jarigen, zieken, ect.), kostersgroep(verantwoordelijk voor de kosterstaken), leiding kindernevendienst, kerkhofgroep (verantwoordelijk voor de begraafplaats). Dit "groepjes"systeem werkt op dit moment erg fijn.

5. Contacten in de gemeente

In het kerkblad het "kerkvenster" wordt de gemeente en vele belangstellenden op de hoogte gehouden.Voor het beluisteren van de kerkdiensten door gemeenteleden die aan huis gebonden zijn wordt gebruik gemaakt van herschrijfbare cd's. Dit regelen de kosters.

6. Kerkhof

In het algemeen is hier het begraafplaats reglement van toepassing. Uit de opbrengst van de verkoop van graven gaat de helft naar de rekening van de kerk. Voor legaten is een aparte regeling. De kerkhofgroep regelt het onderhoud van het kerkhof.